Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu

Celem bezpośrednim projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni oraz poprawa ich jakości i bioróżnorodności, poprzez odnowę istniejących i utworzenie nowych terenów zieleni miejskiej w Bytomiu.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację następujących działań kierunkowych:

  • zwiększenie udziału powierzchni zielonych w stosunku do powierzchni ogółem obszaru objętego projektem, przy jednoczesnym zmniejszeniu nawierzchni szczelnych, stanowiących barierę infiltracji wód opadowych,
  • zwiększenie stopnia bioróżnorodności – rewaloryzacja roślin i wprowadzenie atrakcyjnych, wielopiętrowych skupin zieleni w parkach miejskich,
  • promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza poprzez usytuowanie nowych zieleńców w strefie uprzywilejowanych tras wiatrów,
  • ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nasadzenia roślin, których układ korzenny sprzyja stabilizacji skarp.

Sprawdź jak się zmieniły

Parki Miejskie Bytomia

Zobacz Wszystkie

Aktualności