Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał dotację, w wysokości 13 144 439,79 PLN, przyznaną w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” w wysokości 15 464 046,82 PLN, pozwoli na wykonanie kolejnych prac związanych z odtworzeniem, przywróceniem świetności stanu zielni w mieście na powierzchni ok. 83,55 ha, a szczególnie w parkach zabytkowych. Rewitalizacją zostanie objętych 5 parków i 3 zieleńce. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu obejmie łącznie: 1,1 ha.

W projekcie ogółem zostanie utworzonych: 61.756 m2 trawników, 19.264,45 m2 alejek, parking o powierzchni 250 m2, zamontowane będzie 209 ławek, 140 koszy na śmieci oraz 4 stojaki na rowery. Planuję się nasadzenie prawie 57,5 tys. roślin, w tym: 20.191 drzew i krzewów, 31.901 bylin oraz 5.400 innych roślin.

Zobacz jak się zmieniły parki

W Parku Miejskim im. Franciszka Kachla, o powierzchni 43 ha, zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów rodzimych lub introdukowanych w XIX w. Zostanie posadzonych ok. 45 szt. drzew, ok. 2 900 szt. krzewów, ok. 600 szt. pnączy oraz ok. 4 150 szt. bylin. Zostaną wyremontowane kolejne odcinki alejek parkowych przy których zostaną zamontowane nowe ławki parkowe, stojaki na rowery (4 szt.) oraz pojawią się dodatkowe kosze na odpady. Zaplanowano również wykonanie prac w koronach drzew polegających na usunięciu posuszu i wykonaniu cięć technicznych poprawiających kondycję drzew. Nie obędzie się także bez konieczności usunięcia drzew które ze względu na swój stan stanowią zagrożenie dla przebywających na terenie parku osób.

 • nasadzenia drzew, krzewów i innej roślinności
 • nowe rośliny na Górze Miłości oraz w innych częściach parku: 45 drzew, 2885 krzewów, 601 pnączy, 4137 bylin
 • demontaż i montaż ławek i koszy (126 nowych ławek, 92 nowe kosze)
 • remont alejek i ścieżek – 2360 mb – w tym nawierzchnia z kostki granitowej
 • odnowa trawników – 8590 m2
 • pielęgnacja drzewostanu (wycinka, przycinka) – usunięto ok. 210 drzew

W Parku Ludowym w Miechowicach, o powierzchni 14 ha, zostanie posadzonych prawie 13 500 szt. bylin, w tym kwiatów bylinowych, ponad 8 500 szt. krzewów i prawie 50 szt. drzew. Odnowieniu zostanie poddana także cześć alejek, trawniki. Wybudowana zostanie drewniana pergola, w kształcie litery „C” otoczona kolorowym ogrodem. Zaplanowano również ścieżkę dydaktyczną, wzdłuż której znajdować się będą różne tematyczne ogrody roślinne np. roślin cieniolubnych, paprociowy, sensoryczny – zapachowy, wabiący motyle, ptaki. Powstanie także ogród roślin przywodnych zlokalizowany przy niewielkim oczku wodnym. W okolicach skrzyżowania ulic Frenzla
i Racjonalizatorów powstanie toaleta publiczna. W ramach projektu zostaną wykonane niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz sunięcie drzew stwarzających zagrożenie. Powstanie również ogród z rabatami dywanowymi. Odtworzone zostaną historyczne rabaty przy dawnej rezydencji oraz rabaty dywanowe w układzie mniej formalnym na trawnikach, które zostaną oddzielone od trawnika za pomocą obrzeży wykonanych z kostki granitowej.

 • nasadzenia drzew, krzewów i innej roślinności – 46 drzew, 8558 krzewów, 2994 bylin i kwiatów wieloletnich
 • budowa pergoli i oczka wodnego wraz z nasadzeniami 6523 bylin, 55 krzewów
 • remont alejek – 4198,86 m2
 • założenie i renowacja trawników – 9391 m2
 • pielęgnacja drzewostanu (wycinka, przycinka)

Na terenie Parku Fazaniec, zajmującego powierzchnię 18 ha, nastąpi rewitalizacja drugiego z cieków wodnych (pierwszy –zachodni, został zrewitalizowany w latach ubiegłych). W ramach prac na długości 630 m zostanie oczyszczone dno oraz umocnione i wyprofilowane brzegi cieku. Podobnie jak na sąsiednim cieku powstaną nowe mostki z umocnionymi kamieniem przyczółkami. Odtworzonych zostanie ponad 8 000 m2 alejek. Na płaskowyż w centralnej części parku będzie możliwość wejścia dzięki nowym schodom, a na samym płaskowyżu powstaną drewniane platformy widokowe. Po oczyszczeniu tego terenu z samosiejek, zostaną posadzone krzewy hortensji i laurowiśni oraz rośliny okrywowe trzmielina Fortune’a. Zaplanowano także wykonanie regeneracji trawników oraz sadzenie drzew i krzewów. Hałas od strony ulicy Orzegowskiej zostanie ograniczony przez posadzone drzewa tworzące zielony ekran akustyczny. Podobnie jak w innych parkach zostaną wykonane zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz zostaną usunięte drzewa niebezpieczne i suche. W parku zostaną zamontowane także nowe ławki i kosze na odpady.

 • nasadzenia drzew, krzewów i innej roślinności – 48 drzew, 2744 krzewów, 10813 bylin, 1805 róż
 • nowe trawniki – 18 746 m2
 • rewitalizacja cieku wschodniego wraz z zielenią
 • demontaż i montaż ławek i koszy
 • odtworzenie i remont ponad 8000 m2 alejek
 • nowe schody terenowe, platformy widokowe
 • rewaloryzacja płaskowyżu
 • pielęgnacja drzewostanu (wycinka, przycinka)

Park im. Adama Mickiewicza, o powierzchni 17,5 ha, nabierze nowego oblicza. Projekt zakłada, oprócz odtworzenia alejek, sadzenia drzew i krzewów, modernizację górki saneczkowej, odtworzenie fontanny. Dodatkowo zaplanowano oczyszczenie dna zbiorników wodnych z namułów i zanieczyszczeń oraz umocnienie brzegów faszyną. Okolice stawów zostaną oczyszczone z samosiejek i odpadów. Mostki i pomosty zostaną wyremontowane, a skradzione elementy ogrodzeń zostaną uzupełnione. Zostaną także odnowione „ruiny” znikną graffiti a nawierzchnie licowe zostaną zabezpieczone warstwą uniemożliwiającą malowanie np. wulgarnych napisów. Wewnątrz parku będzie trochę ciszej – z nowo posadzonych drzew powstanie ekran akustyczny. Na terenie Bytomia nie tylko parki odzyskają dawny blask. W ramach pozyskanych środków finansowych prowadzone będą również prace na terenie zieleńców.

 • remont fontanny typu „oczko wodne”
 • oczyszczenie linii brzegowej stawów, rewitalizacja terenów podmokłych
 • odtworzenie i remont alejek – 636 m2
 • remonty schodów terenowych, mostku i pomostu oraz remont elementów murowanych małej architektury
 • budowa parkingu przy orliku 250 m2
 • renowacja barierek, murków i górki saneczkowej
 • łąka kwietna przy torze saneczkowym
 • nowe kosze i ławki
 • pielęgnacja drzew i krzewów
 • nasadzenia 1200 drzew i krzewów
 • utworzenie klombów z krzewów, drzew i kwiatów ozdobnych
 • nowe trawniki 4250 m2
 • utworzenie zieleni izolacyjnej (ekranowej) wzdłuż ul. Chorzowskiej i Jana Pawła II

W Karbiu, na terenie włączonym do Parku im. M. Konopnickiej, który teraz ma powierzchnię 3,3 ha, zostanie powiększona górka saneczkowa, powstaną nowe alejki w miejscach tzw. „przedeptów”. Zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy oraz założone lub odnowione trawniki. W zadrzewieniu tego parku zostaną wykonane prac pielęgnacyjne w koronach oraz zostaną usunięte drzewa suche lub zagrażające bezpieczeństwu osób. We wszystkich parkach objętych projektem planuje się przeprowadzenie wraz z uczniami szkół bytomskich akcji montowania budek dla ptaków i owadów – np. w ramach obchodów Dni Ziemi lub imprez o charakterze pro-ekologicznym. W okresie trwania projektu przewiduje się instalację kolejnych co najmniej 80 szt. budek rocznie.

 • czyszczenie, wyrównanie terenu, częściowa wymiana gleby
 • nowe alejki 1374 m2
 • powiększenie górki saneczkowej
 • nasadzenia drzew (75 szt.), krzewów (1660 szt.), bylin,
 • nowe trawniki – 4080 m2
 • pielęgnacja drzewostanu
 • nowe kosze i ławki

Przy ulicy Bukowej, na dawnym nieużytku o powierzchni ponad 2 000 m2, zostanie założony trawnik oraz ekran akustyczny oddzielający plac zabaw od ulicy.

Przy ulicy Nowakowskiego, na terenie zieleńca o powierzchni prawie 2 900 m2, zostaną posadzone krzewy i drzewa oraz wyremontowany będzie chodnik.

 • trawniki – 2679 m2
 • drzewa (13 szt.), krzewy (632 szt.)
 • alejki – 198 m2

W okolicach Przedszkola „Zielony Zakątek” przy ulicy Zabrzańskiej (7), na terenie o powierzchni
ok. 4 000 m2, zostanie założony trawnik i posadzone drzewa i krzewy.

 • założenie trawnika – 4003 m2
 • Nasadzenie drzew (13 szt.) i krzewów (733 szt.)