Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał dotację, w wysokości 12 023 740,31 PLN, przyznaną w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” w wysokości 14 376 837,59 PLN, pozwoliła na wykonanie kolejnych prac związanych z odtworzeniem, przywróceniem świetności stanu zielni w mieście na powierzchni ok. 83,55 ha, a szczególnie w parkach zabytkowych. Rewitalizacją zostało objętych 5 parków i 3 zieleńce. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu obejmuje łącznie: 1,1 ha.
W projekcie ogółem zostało utworzonych: 61.756 m2 trawników, 19.264,45 m2 alejek, parking o powierzchni 250 m2, zamontowano 209 ławek, 140 koszy na śmieci oraz 4 stojaki na rowery. Nasadzono prawie 57,5 tys. roślin, w tym: 20.191 drzew i krzewów, 31.901 bylin oraz 5.400 innych roślin.


W celu zgłoszenia nieprawidłowości lub nadużycia należy skorzystać z serwisu poświęconego POIiŚ 2014-2020:

https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

lub wysłać wiadomość elektroniczną na adres:

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Zobacz jak się zmieniły parki

W Parku Miejskim im. Franciszka Kachla, o powierzchni 43 ha, wykonano nasadzenia drzew i krzewów rodzimych lub introdukowanych w XIX w. Posadzono ok. 45 szt. drzew, ok. 2 900 szt. krzewów, ok. 600 szt. pnączy oraz ok. 4 150 szt. bylin. Wyremontowano kolejne odcinki alejek parkowych przy których zamontowano nowe ławki parkowe, stojaki na rowery (4 szt.) oraz dodatkowe kosze na odpady. Wykonano prace w koronach drzew polegające na usunięciu posuszu i wykonaniu cięć technicznych poprawiających kondycję drzew. Nie odbyło się także bez konieczności usunięcia drzew które ze względu na swój stan stanowiły zagrożenie dla przebywających na terenie parku osób.

 • nasadzenia drzew, krzewów i innej roślinności
 • nowe rośliny na Górze Miłości oraz w innych częściach parku: 45 drzew, 2885 krzewów, 601 pnączy, 4137 bylin
 • demontaż i montaż ławek i koszy (126 nowych ławek, 92 nowe kosze)
 • remont alejek i ścieżek – 2360 mb – w tym nawierzchnia z kostki granitowej
 • odnowa trawników – 8590 m2
 • pielęgnacja drzewostanu (wycinka, przycinka) – usunięto ok. 210 drzew

W Parku Ludowym w Miechowicach, o powierzchni 14 ha, posadzono prawie 13 500 szt. bylin, w tym kwiatów bylinowych, ponad 8 500 szt. krzewów i prawie 50 szt. drzew. Odnowiono także cześć alejek, trawniki. Wybudowano drewnianą pergolę, w kształcie litery „C” otoczoną kolorowym ogrodem. Wykonano ścieżkę dydaktyczną, wzdłuż której znajdują się różne tematyczne ogrody roślinne np. roślin cieniolubnych, paprociowy, sensoryczny – zapachowy, wabiący motyle, ptaki. Powstał także ogród roślin przywodnych zlokalizowany przy niewielkim oczku wodnym. W ramach projektu wykonano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz usunięto drzewa stwarzających zagrożenie. Powstał również ogród z rabatami dywanowymi. Odtworzono historyczne rabaty przy dawnej rezydencji oraz rabaty dywanowe w układzie mniej formalnym na trawnikach, które oddzielono od trawnika za pomocą obrzeży wykonanych z kostki granitowej.

 • nasadzenia drzew, krzewów i innej roślinności – 46 drzew, 8558 krzewów, 2994 bylin i kwiatów wieloletnich
 • budowa pergoli i oczka wodnego wraz z nasadzeniami 6523 bylin, 55 krzewów
 • remont alejek – 4198,86 m2
 • założenie i renowacja trawników – 9391 m2
 • pielęgnacja drzewostanu (wycinka, przycinka)

Na terenie Parku Fazaniec, zajmującego powierzchnię 18 ha, nastąpiła rewitalizacja drugiego z cieków wodnych (pierwszy –zachodni, został zrewitalizowany w latach ubiegłych). W ramach prac na długości 630 m oczyszczono dno oraz umocniono i wyprofilowano brzegi cieku. Podobnie jak na sąsiednim cieku powstały nowe mostki z umocnionymi kamieniem przyczółkami. Odtworzono ponad 8 000 m2 alejek. Na płaskowyż w centralnej części parku jest możliwość wejścia dzięki nowym schodom, a na samym płaskowyżu powstały drewniane platformy widokowe. Po oczyszczeniu tego terenu z samosiejek, posadzono krzewy hortensji i laurowiśni oraz rośliny okrywowe trzmielina Fortune’a. Wykonano regenerację trawników oraz zasadzono drzewa i krzewy. Hałas od strony ulicy Orzegowskiej został ograniczony przez posadzenie drzew tworzących zielony ekran akustyczny. Podobnie jak w innych parkach wykonano zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz usunięto drzewa niebezpieczne i suche. W parku zamontowano także nowe ławki i kosze na odpady.

 • nasadzenia drzew, krzewów i innej roślinności – 48 drzew, 2744 krzewów, 10813 bylin, 1805 róż
 • nowe trawniki – 18 746 m2
 • rewitalizacja cieku wschodniego wraz z zielenią
 • demontaż i montaż ławek i koszy
 • odtworzenie i remont ponad 8000 m2 alejek
 • nowe schody terenowe, platformy widokowe
 • rewaloryzacja płaskowyżu
 • pielęgnacja drzewostanu (wycinka, przycinka)

Park im. Adama Mickiewicza, o powierzchni 17,5 ha, nabrał nowego oblicza. W ramach projektu, oprócz odtworzonych alejek, zasadzonych drzew i krzewów, zmodernizowanej górki saneczkowej, odtworzono fontanny. Dodatkowo oczyszczono dna zbiorników wodnych z namułów i zanieczyszczeń oraz umocniono brzegi faszyną. Okolice stawów oczyszczono z samosiejek i odpadów. Mostki i pomosty wyremontowano, a skradzione elementy ogrodzeń uzupełniono. Zniknęło graffiti a nawierzchnie licowe zabezpieczono warstwą uniemożliwiającą malowanie np. wulgarnych napisów. Wewnątrz parku jest trochę ciszej – z nowo posadzonych drzew powstał ekran akustyczny. Na terenie Bytomia nie tylko parki odzyskały dawny blask. W ramach pozyskanych środków finansowych przeprowadzono również prace na terenie zieleńców.

 • remont fontanny typu „oczko wodne”
 • oczyszczenie linii brzegowej stawów, rewitalizacja terenów podmokłych
 • odtworzenie i remont alejek – 636 m2
 • remonty schodów terenowych, mostku i pomostu oraz remont elementów murowanych małej architektury
 • budowa parkingu przy orliku 250 m2
 • renowacja barierek, murków i górki saneczkowej
 • łąka kwietna przy torze saneczkowym
 • nowe kosze i ławki
 • pielęgnacja drzew i krzewów
 • nasadzenia 1200 drzew i krzewów
 • utworzenie klombów z krzewów, drzew i kwiatów ozdobnych
 • nowe trawniki 4250 m2
 • utworzenie zieleni izolacyjnej (ekranowej) wzdłuż ul. Chorzowskiej i Jana Pawła II

W Karbiu, na terenie włączonym do Parku im. M. Konopnickiej, który teraz ma powierzchnię 3,3 ha, powiększono górkę saneczkową, powstały nowe alejki w miejscach tzw. „przedeptów”. Posadzono nowe drzewa i krzewy oraz założono i odnowiono trawniki. W zadrzewieniu tego parku wykonano prace pielęgnacyjne w koronach oraz usunięto drzewa suche lub zagrażające bezpieczeństwu osób. We wszystkich parkach objętych projektem przeprowadzono wraz z uczniami szkół bytomskich akcje montowania budek dla ptaków i owadów – np. w ramach obchodów Dni Ziemi lub imprez o charakterze pro-ekologicznym.

 • czyszczenie, wyrównanie terenu, częściowa wymiana gleby
 • nowe alejki 1374 m2
 • powiększenie górki saneczkowej
 • nasadzenia drzew (75 szt.), krzewów (1660 szt.), bylin,
 • nowe trawniki – 4080 m2
 • pielęgnacja drzewostanu
 • nowe kosze i ławki

Przy ulicy Bukowej, na dawnym nieużytku o powierzchni ponad 2 000 m2, został założony trawnik oraz ekran akustyczny oddzielający plac zabaw od ulicy.

Przy ulicy Nowakowskiego, na terenie zieleńca o powierzchni prawie 2 900 m2, zostały posadzone krzewy i drzewa oraz wyremontowano chodnik.

 • trawniki – 2679 m2
 • drzewa (13 szt.), krzewy (632 szt.)
 • alejki – 198 m2

W okolicach Przedszkola „Zielony Zakątek” przy ulicy Zabrzańskiej (7), na terenie o powierzchni ok. 4 000 m2, założono trawnik i posadzono drzewa i krzewy.

 • założenie trawnika – 4003 m2
 • Nasadzenie drzew (13 szt.) i krzewów (733 szt.)